Syfte

Projekt FreeSCADA’s syfte är att med standard x86-hårdvara, billiga sensorer och fri mjukvara bygga avancerade styr och reglersystem. Genom att använda oss av en fullständig Unixmiljö kan vi för ett lågt pris bygga kraftfulla applikationer.

Hårdvaran till FreeSCADA
FreeSCADA Server är avsett att kunna driva en hel industrifastighet med bortmot 10000 I/O.

Hårdvaran till FreeSCADA
FreeSCADA Mini är avsedd att användas i mindre sammanhang med max 1000 I/O.

Raditex Control har utvecklat en IP/IO modul så att man adresserar reläer och digital IO direkt över datanätet.

ipiomodul
Användningsområden

Projekt FreeSCADA är inte inriktat på att producera ett system för någon specifik tillämpning, utan är tänkt att vara så generellt som möjligt för att kunna användas inom många olika områden. Detta tror vi är möjligt eftersom de flesta styr- och reglersystem har många gemensamma punkter. Självklart kommer installationsspecifika ändringar säkert att bli aktuella, men målet är att dessa skall bli så små som möjligt.

Den första installationen som projektet jobbar mot är att styra närvärmecentraler. Detta är ett bra exempel på den skillnad projekt FreeSCADA innebär mot befintliga system. De befintliga systemen består av dyr specialhårdvara vilken är ganska lågnivåorienterad. Dessa system har ofta begränsade resurser vad gäller minne och lagringsutrymme vilket betyder att det är svårt att föra speciellt avancerad statistik etc. I projekt FreeSCADA har vi helt gått ifrån detta och kommer jobba med fullgoda servrar med de prestanda som krävs för uppgiften i fråga. Då standardhårdvara används blir priset betydligt lägre och utvecklare får en komplett plattform att jobba från. Detta hoppas vi skall förkorta utvecklingstider och möjliggöra mer avancerade system.

Fastighetsdrift

FreeSCADA går alldeles utmärkt att använda för övervakning och drift av fastigheter.

Genom den omfattande databas som FreeSCADA innehåller kan man göra långsiktiga utvärderingar av fastighetens drift.

Mjukvara

Projektet ämnar använda så mycket redan tillgänglig fri programvara som möjligt, vilken sedan kompletteras med egenproducerad mjukvara. Målet är att all mjukvara som används skall vara ”open source”, det vill säga vara fri och källkod skall finnas tillgänglig för den intresserade. Detta inkluderar även de egenproducerade delarna. Då utvecklingen kommit en bit kommer dessa göras tillgängliga för utomstående att experimentera med och bidrag från utomstående välkomnas med öppen famn.

En önskan som framkommit under projektets gång är att få in hela projektets mjukvara i FreeBSD’s ports-katalog. Då skulle det vara väldigt enkelt att åka ut till kund och installera sitt system från nätet (i de fall detta är möjligt). Vi skulle även få många potentiella användare vilket i sin tur skulle ge att många ögon undersöker källkoden och förhoppningsvis bidrar med förslag och förbättringar.

Vissa delar av den mjukvara som produceras är device drivers för de styr- och reglerkort som används i projektet. Dessa hoppas vi så småningom få inkluderade i FreeBSD projektet.

Hårdvara

I projekt FreeSCADA har ingen specifik hårdvara fastslagits från början utan vi försöker konstruera ett så generellt system som möjligt för att kunna dra nytta av olika leverantörer och på så vis få högre prestanda för pengarna. Vad vi dock bestämt oss för är att använda standard x86-hårdvara som basplattform vilken vi sedan utökar med olika instickskort etc. Målet är att inte tillverka något själv utan kunna plocka ihop ett system direkt från färdiga produkter vilka sedan knyts ihop av vår mjukvara.

Systemet kommer använda sig av en Unixmiljö i vilken alla applikationer konstrueras. Unix har under årens lopp visat sig vara en stabil och utvecklarvänlig plattform. Vi ämnar använda det fria unix operativsystemet FreeBSD. Ett flertal detaljer, till exempel vad gäller bootloader, gör FreeBSD mycket väl lämpat för denna typ av system.
Raditex har skrivit drivrutiner till flera olika hårdvarukort för mätning och styrning. Vi utvecklar även hårdvara när vi så finner lämpligt.

Referenser

Vi har installerat FreeSCADA på ett flertal anläggningar och lämnar gärna referenser om så önskas.